конспект лекций, вопросы к экзамену

Іван 3, Василь 3.

1440, 22 січня - У Василя ІІ народився син Іван, майбутній государ всієї Русі   – Іван ІІІ (1440–1505).

1462-1505 - Правління Івана III Васильовича.

Іван ІІІ Ва­силь­о­вич – стар­ший син Ва­си­ля Ва­силь­о­ви­ча “Тем­но­го”. З 1450 ро­ку зга­дується як ве­ли­кий князь – співправитель бать­ка. За правління Івана ІІІ за­вер­ши­лось фор­му­ван­ня ос­нов­них те­ри­торій Російської цен­тралізованої дер­жа­ви. До Мо­ск­ви бу­ли приєднані Яро­славсь­ке (1463 р.), Рос­товсь­ке (1474 р.) князівства, Нов­го­родсь­ка фео­даль­на рес­публіка (1478 р.), Тверсь­ке ве­ли­ке князівство (1485 р.), В’ятсь­ка і більша час­ти­на Ря­зансь­кої зе­мель (1489 р.). В 1480 році бу­ло по­ва­ле­не зо­ло­то­ор­динсь­ке ярмо, знач­но зріс міжнародний ав­то­ри­тет Російської дер­жа­ви, роз­гор­ну­лось ши­ро­ке будівництво цер­ков­них і гро­мадсь­ких бу­дов у сто­лиці, за­хис­них спо­руд в при­кор­дон­них рай­онах країни. В 1497 році бу­ло скла­де­но пер­ший су­до­вий ко­декс – Су­деб­ник.

Пер­шим шлю­бом Іван ІІІ був од­ру­же­ний на Марії Бо­рисівні, в 1452 році во­на по­мер­ла, і в 1467 році цар одружився вдру­ге, а в 1472 році він взяв третій шлюб із Софією Па­лео­лог.

1467 - Перший похід московських полків на Казань. Місто взяти не вдалося. Після відступу московської раті казанці здійснюють ряд набігів на російські землі.

1469, вересень - Новий похід московської раті на Казань закінчується більш успішно. Казанський хан Ібрагим вимушений укласти мир і видати російських полоняників, що тужили в місті.

1471 - Похід московського війська на Новгород, власті якого уклали союз з литовським князем Казимиром IV. Іван ІІІ розглядав литовські спрямування частини новгородців не просто як непокору великому князеві, але як зраду російському народу і православній вірі.

1473 - Іван ІІІ укладає союз з кримським ханом Менглі-Гиреєм для спільної боротьби з Великою Ордою.

Облога і взяття Казані російськими військами під командуванням воєводи Д.Д. Холмського в травні-липні 1487 р. Казань капітулювала і визнала васальну залежність від московського князя.

1505-1533 - Правління Василя III Івановича

1506-1507 - Походи московських військ на Казань. Хан Магмет-Амінь, відновлює мирні відносини з Москвою.

1507– 1508 – Друга московсько-литовська війна

1514, 4 серпня - Укладений союзний договір між Василем ІІІ і імператором Священної Римської імперії Максиміліаном І. У договорі Василь вперше був названий Царем.

1518 - На запрошення Василя ІІІ в Москву з Афону прибув  вчений чернець Максим Грек для перекладу грецьких рукописних книг.

1521 - На Казанський престол  за допомогою Криму був зведений брат кримського хана Мухамед-Гірея – Сагіб-Гірей. В цей же рік обидва брати здійснили напад на російські землі, дійшли до Москви. Василь III змушений був підписати принизливу грамоту, відповідно до якої він визнавав свою залежність від Кримського ханства, зобов’язувався сплачувати кожного року таку данину, яку сплачувала Русь ханам Золотої Орди.

1533, 3 грудня - Помер великий князь Московський Василь III, що правив країною 28 років. Перед смертю він благословив на велике княжіння свого трирічного сина Івана

23.08.2015; 17:00
просмотров: 2051