конспект лекций, вопросы к экзамену

Предмет і основні напрями, повноваження Європейського Союзу в рамках судового співробітництва з цивільних та кримінальних справ.

Згідно з КОНСОЛІДОВАНА ВЕРСІЯ ДОГОВОРУ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ГЛАВА 3
СУДОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

Стаття 81

1. Союз розвиває судове співробітництво в цивільних справах транскордонного змісту
на підставі принципу взаємного визнання судових рішень та рішень у позасудових
справах. Таке співробітництво може охоплювати ухвалення заходів щодо наближення
законів та підзаконних актів держав-членів.

2. Для цілей частини 1 Європейський Парламент та Рада, діючи згідно зі звичайною
законодавчою процедурою, ухвалюють заходи, особливо коли це необхідно для
належного функціонування внутрішнього ринку, спрямовані на те, щоб забезпечити:

 1. взаємне визнання та забезпечення виконання у державах-членах судових рішень та рішень у позасудових справах;
 2. транскордонне вручення судових та позасудових документів;
 3. сумісність норм щодо колізії права та юрисдикції, що застосовуються у державахчленах;
 4. співробітництво у збиранні доказів;
 5. ефективний доступ до правосуддя;
 6. усунення перешкод для належного функціонування цивільного провадження, в разі потреби – через сприяння узгодженості правил цивільного процесу, чинних у державах-членах;
 7. розвиток альтернативних методів розв’язання спорів;
 8. підтримку навчання суддів та судового персоналу.

3. Незважаючи на частину 2, заходи, що стосуються сімейного права транскордонного
змісту, встановлюються Радою, що діє згідно зі спеціальною законодавчою процедурою.
Рада діє одностайно після проведення консультацій з Європейським Парламентом.
Рада за пропозицією Комісії може ухвалювати рішення, що визначає ті аспекти сімейного
права транскордонного змісту, що можуть бути предметом актів, ухвалених згідно зі
звичайною законодавчою процедурою. Рада діє одностайно після проведення
консультацій з Європейським Парламентом.

Про пропозицію, зазначену у другому абзаці, повідомляються національні парламенти.
Якщо національний парламент протягом шести місяців від дати такого повідомлення
висловить своє заперечення, рішення не ухвалюється. За відсутності такого заперечення
Рада може ухвалити рішення.

ГЛАВА 4
СУДОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

Стаття 82
1. Судове співробітництво в кримінальних справах у Союзі ґрунтується на принципі
взаємного визнання вироків та судових рішень, зокрема на наближенні законів та
підзаконних актів держав-членів у сферах, зазначених у частині 2 та у статті 83.
Європейський Парламент та Рада, діючи згідно зі звичайною законодавчою процедурою,
ухвалюють заходи:

 1. для встановлення правил та процедури, що забезпечують визнання в усьому Союзі всіх форм вироків та судових рішень;
 2. для запобігання та розв’язання конфліктів юрисдикцій держав-членів;
 3. для підтримання навчання суддів та судового персоналу;
 4. для сприяння співробітництву судових або аналогічних їм органів держав-членів стосовно проваджень в кримінальних справах та у забезпеченні виконання рішень.

2. Європейський Парламент та Рада за допомогою директив, ухвалених згідно зі
звичайною законодавчою процедурою, можуть встановити мінімальні правила, наскільки
це необхідно для спрощення взаємного визнання вироків та судових рішень, а також
сприяння поліцейському та судовому співробітництву в кримінальних справах
транскордонного змісту. Такі правила враховують відмінності між правовими системами
та традиціями держав-членів.

Такі правила охоплюють:

 1. взаємну прийнятність доказів у державах-членах;
 2. права осіб у кримінальному процесі;
 3. права жертв кримінального злочину;
 4. будь-які інші окремі аспекти кримінального процесу, які Рада заздалегідь визначила рішенням.

Для прийняття такого рішення Рада діє одностайно після отримання згоди
Європейського Парламенту.

Ухвалення мінімальних правил, зазначених в цій частині, не перешкоджає державам-
членам зберігати або запроваджувати вищий рівень захисту осіб.

3. Якщо член Ради вважає, що проект директиви, як зазначено в частині 2, може
вплинути на основні аспекти системи кримінального судочинства його держави, він може
вимагати передати проект директиви на розгляд Європейської Ради. У такому разі
звичайна законодавча процедура призупиняється. Упродовж чотирьох місяців від дати
такого призупинення Європейська Рада після обговорення та в разі досягнення консенсусу
повертає проект до Ради, яка скасовує призупинення звичайної законодавчої процедури.
Упродовж такого ж проміжку часу у разі незгоди та якщо принаймні дев’ять держав-
членів висловили намір запровадити посилену співпрацю на основі зазначеного проекту
директиви, вони повідомляють про це Європейський Парламент, Раду та Комісію. У
такому випадку дозвіл на запровадження посиленої співпраці, зазначеної в частині 2 статті
20 Договору про Європейський Союз та у частині 1 статті 329 цього Договору, вважається
наданим, та застосовуються положення щодо посиленої співпраці.
Стаття 83

1. Європейський Парламент та Рада за допомогою директив, ухвалених згідно зі
звичайною законодавчою процедурою, можуть встановити мінімальні правила щодо
визначення кримінальних злочинів та санкцій у сфері особливо тяжкої злочинності
транскордонного змісту, що випливає з природи або наслідків таких злочинів або з
особливої необхідності спільно боротися проти них.

До сфери такої злочинності належать: тероризм, торгівля людьми та сексуальна
експлуатація жінок і дітей, незаконна торгівля наркотиками, незаконна торгівля зброєю,
відмивання грошей, корупція, підробка платіжних засобів, комп’ютерні злочини та
організована злочинність.

Залежно від тенденцій розвитку злочинності Рада може ухвалити рішення, що визначає
інші сфери злочинності згідно з критеріями, визначеними в цій частині. Рада діє
одностайно після отримання згоди Європейського Парламенту.

Стаття 85

1. Завданням Євроюсту є підтримання й зміцнення координації та співробітництва між
національними органами слідства та обвинувачення у сфері тяжких злочинів, що
впливають на дві або більше держави-члена або потребують спільного обвинувачення, що
ґрунтується на проведених операціях та інформації, наданій органами держав-членів та
Європолом У цьому контексті Європейський Парламент та Рада за допомогою регламентів, ухвалених
згідно зі звичайною законодавчою процедурою, визначають структуру, функціонування,
сферу діяльності та завдання Євроюсту. Завдання можуть включати:

 1. ініціювання кримінальних розслідувань, а також подання пропозицій щодо ініціювання переслідувань, які проводять компетентні національні органи, зокрема щодо злочинів проти фінансових інтересів Союзу;
 2. координацію розслідувань та переслідувань, зазначених в пункті (а);
 3. зміцнення судового співробітництва, зокрема шляхом урегулювання конфліктів юрисдикцій та шляхом тісної співпраці з Європейською судовою мережею.
02.04.2015; 17:00
просмотров: 2982