конспект лекций, вопросы к экзамену

Історична обумовленість інтеграційного процесу в Європі і світі. Політичні, культурні та економічні передумови утворення Європейського Союзу.

Поява Європейського Союзу - одне з центральних подій XX століття, що стало результатом комплексу історично і логічно взаємопов'язаних передумов. Економічні передумови створення Європейського Союзу полягають в процесі глобалізації господарських зв'язків, в результаті якого формується міжнародний ринок і його складові: транснаціональні корпорації, міжнародна кооперація і розподіл праці, зарубіжні інвестиції капітал, міграція робочої сили і т.д. Рух у напрямку більшої економічного єдності - спільна історична тенденція європейського розвитку. Так, на рубежі кінця Середньовіччя та Нового часу ринкове господарство прийшло на зміну натуральному, що сприяло подоланню феодальної роздробленості і виникнення централізованних держав, заснованих на національному внутрішньому ринку. До середини (кінця) XX на господарські зв'язки стали вириватися за межі роздробленою на невеликі країни, розділеної кордонами, митами, візами і т.д. «Європи суверенних держав». Вихід господарських зв'язків за рамки національних кордонів підняв питання про необхідність укрупнення політичної організації народів Європи. Цю проблему і виконали Європейські співтовариства, першим починанням яких стало створення спільного ринку (мається на увазі скасування всіх міждержавних бар'єрів на рух товарів, робочої сили, інших факторів і результатів виробництва). Самі національні держави поступово добровільно обмежують свій суверенітет на користь цього наддержавного об'єднання. При цьому економічна інтеграція поступово втягує в даний процес і інші області сусп. життя: політичну, інформаційну, соціальну, культурну і т.д., які з часом також опиняються у сфері ведення Європейського Союзу.

Національні суверенітети і вузькоегоїстичні інтереси країн Європи, міць яких історично змінювалася, були постійними причинами конфліктів і воєн на нашому континенті. Ще великий Іммануїл Кант висловлював ідею усунення самих умов для воєн і конфліктів шляхом перетворення Європи національних держав в цілісну європейську федерацію, що забезпечить мир і безпеку на континенті. Історично першим проектом реалізації цієї ідеї була пропозиція утворити в Європі «Християнську республіку» , висунута в 1306р. французьким юристом П'єром Дюбуа. Серед проектів консолідації феодальної Європи велике значення мала програма короля Богемії Іржі Подебрада (1458 - 1471 рр.), який не тільки пропонував об'єднатися, але і безпосередньо агітував європейські царюючі будинки вживати в цьому напрямі конкретні кроки.

У політичному плані об'єднана Європа значною ступеня бачилася як засіб захисту від великого потенційного агресора, з яким розрізнені дрібні держави самостійно впоратися не змогли б. Безсумнівно, в середні століття і перший період Нового часу таким вважалася Османська імперія, на боротьбу з якою був націлений висунутий герцогом Сюллі в 1639 р. «Великий проект», передбачав установа Федерації європейських держав. СРСР також часто розглядався європейцями в якості небезпечного східного сусіда.

Величезну роль у становленні Європейського Союзу та формування його права грає загальна правова і конституційна культура, багато в чому заснована на рецепції римського права. доповняє ці процеси практика численних запозичень юридичних досягнень і політико-правових інститутів європейських країн один у одного. Це не тільки привело до відносної базової однорідності європейського правового простору, але й створило сприятливі умови для подальших процесів.

З періоду середніх віків до закінчення Першої світової війни з'являються пропозиції створити загальноєропейскі органи влади. Так , в 1693 р. англієць У. Пені закликав покінчити з «мозаїкою держав у Європі» і висунув ідею скликання європейського парламенту. Через століття ця ідея доповнюється і знову висувається І. Бентамом, який запропонував створити не тільки єдиний парламент (Європейську асамблею), але і європейську армію. Ще більш розроблений проект вже на початку XIX ст.. (1814 р.) висунутий видатним французьким соціалістом-утопістом Анрі Сен- Сімоном . Його план політичного об'єднання Європи передбачав створення поста Евромонарха, утворення європейского уряду, армії.

Прихильниками європейської ідеї в середні століття були італійський поет Данте Аліг'єрі, англійський філософ У. Оккам. У Новий час число прихильників цієї ідеї істотно зросла. До них приєдналися Вольтер, В. Гюго, Г. Лейбніц, Ж.Ж. Руссо і інші. Також змінилася політична основа і зміст ініціатив: якщо в середні століття потреба об'єднання обгрунтовувалася, головним чином, зовнішньою загрозою, то в Новий час пріоритетним стало припинення воєн на Європейському континенті.

Найбільш великий проект початку XX ст. - це проект Сполучених Штатів Європи ( СШЄ ), що з'явився в роки Першої світової війни. Він пропонував перебудувати відносини між європейськими країнами за зразком США. Цей проект залишається в центрі уваги і на наступних етапах розвитку європейської ідеї. Європейські за своїм генезисом, ідеї конституціоналізму, правової держави, прав людини і поділу влади разом утворюють той ідеологічний фундамент, на якому сьогодні функціонють політичні установи як в рамках окремих держав Європи, так і всього Союзу. У міжвоєнний період (1919 - 1939 рр.) під керівництвом австрійського політика графа Куденхове - Калергена в 1923 р. був створений «Пан'європейський союз», який користувався активною підтримкою французького уряду та призвав в пан'європейському маніфесті 1924 до створення Сполучених Штатів Європи. Іншим із засновників Пан'європейського Союзу, видатним французьким державним діячем Арістідом Бріаном, в 1929 висунутий план побудови СШЕ (так званий «план Бріана»), в якому вперше чітко визначена основа об'єднання Європи на грунті «федеративного зв'язку » і «спільного ринку» як економічного базису, а не тільки з метою боротьби проти « загального ворога» або виключення внутрішніх конфліктів. ключовими цілями цього плану був підйом економіки і підвищення рівня життя європейців. Висунуті А. Бріаном ідеї в 1930 р. знайшли відображення в офіційному меморандумі французького уряду, адресованому іншим членам Ліги Націй. У Меморандумі пропонувалося створити організацію «Європейський Союз» з вищим політичним органом «Європейська конференція» у складі представників держав - членів і виконавчим органом під назвою «Європейський комітет», мови нема про федерацію , а про тісний конфедерації європейських держав, без обмеження їх суверенітету. Створена Лігою Націй спеціальна комісія після смерті А. Бріана в 1932 р. припинила свою діяльність, так і не досягнувши результату.

02.04.2015; 05:00
просмотров: 3474