конспект лекций, вопросы к экзамену

Участь Росії у Семилітній війні.

Була спричи­не­на бо­роть­бою між Ве­ли­кою Британією та Францією за ко­лонії в Північній Аме­риці та Ост-Індії. 

Анг­ло-фран­цузькі збройні су­тич­ки по­ча­ли­ся в 1754-56 рр. в Ка­наді, і в 1756 р. Ве­ли­ко­бри­танія ого­ло­си­ла війну Франції.Австрія на­ма­га­ла­ся по­вер­ну­ти Сілезію, за­хо­п­ле­ну Прусією у війні за Австрійське наслідування в 1740-48 рр. На по­чат­ку війни бу­ло ство­ре­но дві ко­аліції: з од­но­го бо­ку – Прусія, Ве­ли­ко­бри­танія, де­які німецькі дер­жа­ви. з іншого – Австрія, Франція, Росія, Швеція, Сак­сонія та більшість німецьких дер­жав.Фрідріх ІІ ста­вив собі за ме­ту за­хо­пи­ти Сак­сонію і поміняти її на Бо­гемію (Чехію), Франція – за­хо­пи­ти Ган­но­вер, а Швеція – Прусську По­ме­ранію. Росія праг­ну­ла роз­ши­ри­ти свої кор­до­ни на За­ході, приєднавши польські землі.

В травні 1757 р. російські війська під ко­ман­ду­ван­ням фельд­мар­ша­ла Степана Ап­раксіна ви­ру­ши­ла у Східну Прусію. 19 серп­ня в битві біля Грос-Егерс­дор­фа пе­ре­ма­гає кор­пус Ле­вальда. Апраксін відступає на територію Литви. На його місце імператриця Єлизавета призначила генерала Вільяма Фермора.

1757-1758 рр. російська армія зно­ву увійшла у Східну Прусію і 11 січня 1758 р. зай­ня­ла Кенігсберг і йо­го бу­ло приєднано до Росії. В 1758 році Фрідріх ІІ спрямував зусилля проти австрійських та російських військ. Увійшов у Чехію.

Вес­ною 1759 р. російську армію очо­лив ге­не­рал Петро Сал­ти­ков, який роз­бив кор­пус прусського ге­не­ра­ла К.Г. Ве­де­ля під Пальцігом. 12 серп­ня ста­ла­ся Ку­нерс­дорфсь­ка бит­ва, в ході якої прусська армія бу­ла роз­гром­ле­на. В 1760 – ніяких важливих наслідків не досягнуто. Російські війська 28 ве­рес­ня за­хо­пи­ли Берлін та че­рез відсутність підтримки австрійських військ місто до­ве­ло­ся за­ли­ши­ти.

Становище Прусії погіршилось, але після смерті Єлизавети російський трон посів Петро ІІІ (прихильник Фрідріха ІІ). Він припинив війну, повернув Прусії захоплені землі. І 24 квітня (5 травня) 1762 р. уклав із Прусією союзний договір. Швеція виходить із війни. Після приходу Катерини ІІ договір розривається, але воєнні дії не відновлюються. Це врятувало Прусію.

За­вер­ши­лась Се­милітня вій­на Гу­бер­тус­бургсь­ким ми­ром, який бу­ло підписано 4(15) лю­то­го 1763 ро­ку між Прусією з од­но­го бо­ку і Австрією і Сак­сонією – з іншої.

21.02.2015; 18:00
просмотров: 1590