конспект лекций, вопросы к экзамену

Розкрийте причини українського національного відродження на початку ХІХ ст. Визначте місце Кирило-Мефодіївського братства та "Руської трійці" у ньому.

Наприкінці XVIII — початку XIX ст. в Україні розпочинається національно-культурне відродження.Кирило-Мефодіївське братство Передумови створення

На початку 40-х років XIX ст. студенти й викла-Київського університету організували таємний гтэток «Київська молодь», учасники якого вивчали zrzmi французьких філософів-утопістів, цікавилися ї-ї^онально-визвольною боротьбою поляків, чехів, ггтзатів та інших слов'янських народів. Поступово —-ток оформився в нелегальне товариство — Кири-зс-Мефодіївське братство (1846 p.).

Організатори: професор Київського університе--V М. Костомаров; студент (згодом викладач Полтав-азого кадетського корпусу) В. Білозерський; чи-зегник М. Гулак; викладач гімназії, письменник Z Куліш; поет Т. Шевченко. Учасники — молоді Z3LZ3L віком 19-30 років, більшість з яких походила : —;5номаєтних дворян.

Мета діяльності: утвердження національної тт z іїнської державності з демократичним ладом т конфедеративному союзі слов'янських держав.

Програмні документи:

 • «Статут Слов'янського товариства св. Кирила і Ме-фодія», автор — В. Білозерський;
 • «Закон Божий, або Книга буття українського на-роду», автор — М. Костомаров.

Програмні засади:

 • ліквідація кріпосного права.
 • національне визволення українського народу;
 • створення конфедерації вільних слов'янських дер-жав із демократичним ладом (на кшталт США) зі столицею в Києві;
 • рівні політичні права для всіх слов'янських на-родів;
 • повалення самодержавства і встановлення рес-публіки;
 • рівність громадян перед законом, скасування станів;
 • ідеалізація козацького минулого України.

Течії:

поміркована, або ліберальна, на чолі з М. Кос-томаровим та П. Кулішем; вважали Кирило-Ме-фодіївське братство легальною просвітницько-науковою організацією, в основі діяльності якої були християнські цінності та ідея слов'янської єдності; противники революційної боротьби; вва-жали, що поширення ідей Кирило-Мефодіївського братства сприятиме наближенню реформ;

радикальна на чолі з М. Гулаком і Т. Шевчен-ком; відстоювали ідею всенародного повстан-ня, в ході якого буде встановлено справедливий суспільний лад; намагалися перетворити Кирило-Мефодіївське братство на бойову організацію.

Практична діяльність:

 • поширення програмних документів;
 • пропаганда ідей братства в університеті, війсь-кових училищах, інших навчальних закладах Києва;
 • поширення творів Т. Шевченка;
 • створення першої української абетки — «кулі-шівки» (за прізвищем її автора П. Куліша);
 • встановлення контактів із литовськими, польськи-ми, чеськими революціонерами, російським гурт-ком петрашевців.

Значення діяльності Кирило-Мефодіївського братства: — Перша спроба інтелігенції перейти від культурни-цького до політичного етапу визвольної боротьби. — Уперше здійснено спробу об'єднати українську національну ідею із загальнолюдськими хри-стиянськими цінностями та ідеєю слов'янської єдності. — Національне звільнення українців розглядалося в контексті загальноєвропейської боротьби поне-волених народів. — За своїми світоглядними принципами братство було схожим на такі європейські організації, як «Молода Італія», «Мол ода Ірландія», проте відки-дало насильство як засіб досягнення мети.

«Руська трійця» (1833—1837 рр.) — галицьке літературне угрупування, очолюване Маркіяном Шашкевичем, Яковом Головацьким та Іваном Вагилевичем, що з кінця 1820-х років розпочало на західних українських землях національно-культурне відродження.

Породжене в добу романтизму, воно мало виразний слов'янофільський і будительсько-демократичний характер. Учасники його вживали прибрані слов'янські імена (Шашкевич — Руслан, Вагилевич — Далібор, Головацький — Ярослав, його брат Іван — Богдан, Ількевич — Мирослав і т. д.). Його девізом були слова, що їх Шашкевич вписав до спільного альбому: «Світи, зоре, на все поле, поки місяць зійде».Члени «Руської трійці» «ходили в народ», записували народні пісні, оповіді, приказки та вислови. Цікаву подорож Галичиною та Буковиною здійснив Я. Головацький. Закарпаттям подорожував І. Вагилевич, який проводив агітаційну роботу серед селян, закликаючи їх боротися за свої права. За це його заарештували і заборонили з'являтися на Закарпатті.

20.02.2015; 06:00
просмотров: 3979